• Versie
  • Downloaden 16
  • Bestandsgrootte 7.46 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 28 maart 2021
  • Laatst bijgewerkt 28 maart 2021

Voorbeeldbrief verzoek om gecombineerde behandeling schade en versterken

De voorbeeldbrief is te downloaden via de downloadknop of kopieer de tekst hieronder:

Naam
Adres
PC Woonplaats

Datum, woonplaats

Instantie (IMG/NCG)
Naam zaakbegeleider IMG / bewonersbegeleider NCG (indien bekend)

 

Betreft: schaderapport nr. AS123456 (IMG) / projectnummer 123456 (NCG)

 

Geachte (naam zaakbegeleider IMG) en (bewonersbegeleider NCG),

Aangezien mijn woning schade heeft, veroorzaakt door de gaswinning in Groningen, en tevens onderdeel uitmaakt van de versterkingsoperatie ben ik bij uw beide organisaties bekend.  

Bij de behandeling van de Tijdelijke wet Groningen heeft de Tweede Kamer kamerbreed bedenkingen geuit bij de gescheiden aanpak van schade en versterking. De Minister heeft in de debatten benadrukt dat de burger die een gecombineerde aanpak wenst, die ook kan krijgen. Dit is ook vastgelegd in de Tijdelijke Wet Groningen zoals deze uiteindelijk is aangenomen door de Tweede Kamer: artikel 2a, lid 4 “Indien de eigenaar van een gebouw dat wenst, wordt de vergoeding van de schade en de versterking in samenhang behandeld.” 

Via deze brief wil ik u dringend verzoeken om beide trajecten aangaande mijn woning in gezamenlijkheid op te pakken. Niet alleen ga ik ervan uit dat de versterking van mijn woning en het -duurzaam-  herstellen van de schade op hetzelfde moment gedaan wordt. Ik zou ook graag in goed overleg met u willen komen tot één plan van aanpak waarin zowel duurzaam herstel (artikel 2 lid, 10 TwG), preventieve schademaatregelen (artikel 2, lid 9 TwG), eventuele knelpunten (artikel 2, lid 11 TwG) én versterkingsmaatregelen zijn opgenomen. Mogelijk willen we ook verduurzaming meenemen en hebben we nog andere, eigen wensen. 

Indien van toepassing toevoegen: Bij mijn woning speelt (vermoedelijk) ook een funderingskwestie. Ik ga ervan uit dat deze problematiek ook wordt meegenomen in het gezamenlijke proces om te komen tot een duurzame oplossing. 

(Hier kunt u ook nog andere specifieke onderwerpen aangaande uw woning, uw (schade)historie, uw eigen motivatie voor een brede oplossingen, enz. aangeven)

Ik ben mij ervan bewust dat een dergelijke oplossing meer tijd vergt dan het simpel uitkeren van een schadevergoeding. Maar ik geef de voorkeur aan een totaaloplossing, zodat ik een keer een echte streep onder deze geschiedenis kan zetten. 

Ik wil u vragen, vooruitlopend op het definitief van kracht worden van de wet, mijn verzoek om een gecombineerde aanpak te honoreren en mij daar op korte termijn over te berichten. 

Met vriendelijke groet,

(Uw naam & handtekening)