Buitengebied & Vouchers voor iedereen

Het was een ingewikkeld verhaal van de NCG afgelopen vrijdag. Veel nieuws tegelijk: NAM uit het systeem, er komt een nieuw schadeproces, schades in het buitengebied worden niet erkend, maar er komt wel een aanbod van de NAM voor een voucher van 1.500 euro. We richten ons hier even op het buitengebied en de vouchers. Hoe zit dat nu precies? Wij hebben geprobeerd dat voor u uit te zoeken. Veel iís overigens ook nog onduidelijk. De NCG is nog volop met de NAM in gesprek over de uitvoering van de vouchers regeling.

Buitengebied

De NAM heeft, op dringend advies van de NCG, opdracht gegeven tot het onderzoek. Doel van het onderzoek was: “het achterhalen van de oorzaak of oorzaken van schade(s) aan gebouwen in het buitengebied”. Vraag is of het doel niet had moeten zijn: “is het ontstaan van mijnbouwschade bij deze woningen uit te sluiten?” Als het antwoord daarop bevestigend zou zijn geweest, had de bewoner desgewenst, al dan niet op eigen kosten, nog een vervolgonderzoek kunnen laten doen naar wat dan wél de oorzaak is.

Na inspectie van … woningen hebben NAM/NCG geconcludeerd dat in het voormalige buitengebied géén schade wordt erkend. Dat lijkt duidelijker dan het is. Geen schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten of geen aardbevingsschade? Het Technisch Rapport is hierover niet heel expliciet, maar het lijkt alsof er gekeken is naar mijnbouwschade, hoewel dat vaak meteen weer gekoppeld wordt aan ‘trillingen’. Bovendien wordt gerefereerd aan ‘afhandeling conform het schadeprotocol’ en heeft CVW de uitvoeringsopdracht gekregen. De reikwijdte van het schadeprotocol en het mandaat van het CVW gaan niet verder dan “aardbevingsschade”. Kortom, dat had op z’n minst explicieter beschreven kunnen worden.

Een bewoner die zich totaal niet herkent in de conclusie van het rapport kan een ‘second-opinion’ aanvragen. Daarvoor zijn drie ‘expert panels’ aangesteld. Hoe en door wie die zijn geselecteerd wordt niet duidelijk. Wie er in zitten of hoe een second opinion eruit ziet wordt ook niet duidelijk in de documenten. Volgt er een nieuwe inspectie? Of wordt er een marginale toets uitgevoerd? Wel is duidelijk dat iedereen voor een second opinion op deze panels is aangewezen. Volgens de ‘Vragen en Antwoorden van het CVW “is het is níet mogelijk om een eigen contra-expert in te schakelen” (antwoord vraag 12). Dat lijkt ons onzin. Wat hier bedoeld wordt, is dat een ander contra-traject dan dat van NAM/CVW niet wordt vergoed door NAM/CVW. Vraag is of dat juridisch houdbaar is, maar hoe dan ook kan en mag u iedereen erbij halen die uzelf wilt. Vooralsnog voor eigen rekening. Het kan zijn dat u met andere dan de voorgeselecteerde second opinion panels ook de toegang tot de arbiter wordt ontzegd. In dat geval zult u rechtstreeks naar de rechtbank moeten.

Let op!

Bewoners die ‘in beroep’ gaan omdat ze het bedrag van 1500 euro te laag vinden moeten zich goed realiseren dat dat in feite niet kan. Als u 1.500 euro te laag vindt, moet u gokken. Als u een second opinion aanvraagt vervalt het aanbod van 1.500 euro definitief. Dus wanneer er, in de second opinion, opnieuw gesteld wordt dat er geen sprake is mijnbouwgerelateerde schade, dan heeft u niets. Mocht in een second opinion al een andere conclusie naar voren komen, dan zal daarná pas een berekening van uw schade gemaakt worden.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email