Meetinstrumenten: stand van zaken

Afgelopen maandag 3 oktober gingen overheden, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstituten weer in gesprek over instrumenten om aardbevingen te meten. Dit naar aanleiding van de werkconferentie die 15 juni j.l. plaats vond. Tijdens die conferentie bleek dat de behoefte aan informatie per deelnemende organisatie sterk uiteen liep en er ook verschil van mening was over de wijze van uitvoering van de metingen. Duidelijk werd dat een verdiepingsslag nodig was om te komen tot een meetplan. Daarnaast was er een sterke behoefte aan een onafhankelijk loket waar de meetgegevens worden verzameld, geduid kunnen worden en beschikbaar worden gesteld.

Duidelijk was dat de betrokken instanties nauw betrokken willen zijn bij de verdere uitwerking van het meetplan. Zij willen invloed hebben en als belanghebbenden in gesprek zijn met de experts.

Doel van de bijeenkomst van afgelopen maandag was het scherper in kaart brengen van de informatiebehoefte/meetdoelen. Daarnaast zijn er ideeën naar voren gebracht over met welk soort instrumenten, met welke ruimtelijke dichtheid en meetfrequentie die informatie boven tafel te krijgen is en vervolgens hoe deze gegevens te ontsluiten.

Advies en ingenieursbureau Sweco presenteerde de eerste resultaten van een onderzoek waarin zij, in opdracht van Nationaal Coordinator Groningen (NCG), onder andere de aan gasbevingen gerelateerde bestaande meetnetten in Groningen hebben geïnventariseerd. Zeer interessant materiaal en zeker een basis om op verder te bouwen. Het rapport is nog concept en wordt de komende weken afgerond. Als het klaar is, wordt het gepubliceerd op de NCG-site.

Tijdens de rest van de middag werd er gesproken met  kennisaanbieders zoals TNO, KNMI, Deltares en enkele universiteiten. Het werd duidelijk dat er voor verschillende doeleinden met verschillende meetnetten wordt gemeten. Toch was er ook de overtuiging dat het winst is als iedereen gebruik kan maken van elkaars meetgegevens.

De betrokken partijen waren het aan het einde van de middag nog steeds eens dat er een onafhankelijk loket voor meetgegevens moet komen. Het moet een onafhankelijke en transparante organisatie worden die traceerbare en herleidbare informatie verschaft en kan duiden. Wel waren de meningen verdeeld over hoe de organisatie dan moet worden vorm gegeven en wat de opdracht dan precies is.

De bijeenkomst heeft veel bruikbare informatie opgeleverd om een aantal ontwikkelingsrichtingen te schetsen.

NCG geeft binnenkort een vervolgopdracht om de verschillen tussen het gewenste meetnet en de geïnventariseerde bestaande meetnetten te duiden en om aanbevelingen te doen voor aanpassing van de meetnetten. In dezelfde opdracht zal een advies over de organisatie worden gevraagd.

De organisaties die maandag bijeen waren krijgen de mogelijkheid om mee te denken bij de opdrachtformulering en de resultaten zullen weer met hen worden gedeeld.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email