Persbericht OMEM: Wil Alders wel tiltmeters?

De inzet van Tiltmeters wordt door de maatschappelijke organisaties toegejuicht. Toch zijn er bij het Kennisplatform OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw) de nodige zorgen over de voornemens van de NCG Alders.

Allereerst heeft Alders gepoogd om het zogenaamde Antea Rapport zonder bijdrage van de maatschappelijke organisaties op te laten stellen en naar buiten te laten brengen. Dit ondanks de belofte deze organisaties op voorhand te betrekken.
Dit heeft OMEM er niet van weerhouden toch haar commentaar op het onderzoek te geven. Daarnaast verspreidt de NCG – ondanks weerleggend commentaar van OMEM – het bericht dat uit het onderzoek van Antea zou blijken dat de huidige meetnetten voldoende informatie genereren voor wetenschap, overheid, burgers en bedrijven.

Dan wordt gezegd dat op basis van het Antea Rapport tiltmeters geen meerwaarde hebben, en is o.a. na het verschijnen van het commentaar van OMEM, de KNMI en de TCBB er ineens wel reden tot nader onderzoek en een proef.
Dit is op zijn minst opmerkelijk te noemen omdat hier in deze provincie al 7 jaar meetdata van tiltmeters aanwezig zijn en hiermee al een belangrijk aantal zaken bewezen verklaard kunnen worden, daar waar andere meters geen uitsluitsel weten te bieden. De tijd voor een proef is al lang voorbij, het gaat nu om het gericht inzetten van tiltmeters op die plaatsen waar er vragen over de effecten van de gaswinning zijn. Dit betekent dat er ook tiltmeters buiten het Groningenveld ingezet moeten worden zodat ondermeer het gestuurde onderzoek van Witteveen en Bos ontkracht kan worden en de schademelders alsnog hun schade vergoed kunnen krijgen. De wens van Alders voor de inzet van tiltmeters alleen voor schade of veiligheid is een beperking op voorhand die onwenselijk is.

Wederom lijkt het er op of Alders de partijen die in Groningen al een ruime ervaring hebben op het gebied van tiltmeters, bewust buiten de deur wil houden door slechts KNMI en TNO te gaan betrekken bij het onderzoek in plaats van in samenwerking met deze organisaties te komen tot de juiste locaties en onderzoeksvragen. Temeer daar zowel KNMI als TNO aangegeven hebben dat de huidige meetmethodiek toereikend is, terwijl noch KNMI, noch TNO enige praktische ervaring hebben met de inzet van tiltmeters bij mijnbouwschade. De opstelling van beide kennisinstituten roept op z’n minst de schijn van vooringenomenheid op.

Het mag helder zijn dat de maatschappelijke organisaties en onafhankelijke deskundigen die verstand hebben van tiltmeters de volledige beschikking willen over de meetgegevens die beschikbaar komen uit de voorgestelde proef en dat er geen genoegen genomen wordt met het eenzijdig interpreteren door KNMI en TNO. Een afgevaardigde van OMEM moet daarom in het testteam plaatshebben en experts met kennis van tilttechniek moeten direct bij het onderzoek betrokken gaan worden omdat er geen tijd meer over is voor leermomenten t.b.v. KNMI en TNO.

Het huidige meetnet van diepe geofoons en accelerometers legt trillingen vast waarmee op basis van (reken)modellen gekeken wordt of er schade aan woningen kan ontstaan. Tiltmeters daarentegen leggen naast deze trillingen ook andere, mogelijk schadebrengende bewegingen en spanningsopbouw in de bodem en constructies vast, waardoor schade en oorzaak direct aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Tiltmeters nemen bovendien naast trillingen ondermeer ook vervormingen in de bodem waar. Aannemelijk is dat hoe langer de inzet van tiltmeters uitgesteld wordt, hoe moeilijker het wordt de cumulatieve gevolgen van de gaswinning in de bodem te monitoren. Bij verder uitstel van de inzet van tiltmeters rijst de vraag rijst of en welke partijen daarbij gebaat zijn; in elk geval niet de schadelijdende inwoners van Groningen.
Als laatste is het gezien de houding van het ministerie van Economische Zaken nog maar de vraag of hier instemming zal komen voor deze proef. In tegenstelling tot de NAM die de meerwaarde van de tiltmeters wel onderschreven heeft, heeft het Ministerie van Economische Zaken juist de inzet van tiltmeters tot nu toe structureel tegengehouden.
Dit ondanks een Kamerbreed aangenomen motie waarin de plaatsing van tiltmeters opgedragen is aan de minister.

Met de juiste inzet van tiltmeters krijg je alle gevolgen van de gaswinning in het licht, met het huidige meetnet hou je een belangrijk deel van de gevolgen uit het zicht.

 

OMEM 20-7-2017

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email