Persverklaring van mr. dr. Reurt C. Gisolf, oud-rechter

GEEN PROTOCOL NODIG

De Nationaal Coördinator Groningen behoeft geen protocol te maken om de schadeclaims die het gevolg zijn van de gaswinning te kunnen afhandelen. Ons rechtssysteem zit zo in elkaar dat er niet eerst een protocol moet worden gemaakt alvorens een schadevergoeding toe te kennen. De wens van de NCG om eerst een protocol vast te stellen is er op gericht het recht en het rechtssysteem naar zijn hand te zetten. Zijn maatregel om nu al een half jaar lang geen schadeclaims in behandeling te nemen, blokkeert een eerlijke rechtsgang.

Het Nederlands Burgerlijk Recht kent uitvoerige regelingen voor allerhanden schadegevallen, ook voor mijnbouwschade. Deze regeling kan zonder meer worden toegepast. De groep arbiters, die zich nu al jaren bezig houdt met het beslissen van de aan hen voorgelegde schadegevallen, is in staat om ook de zaken die nu alweer een half jaar in de kast worden gehouden, aan te pakken. De zaken die voortvloeien uit de ernstige beving van 8 januari 2018 in Zeerijp mogen niet ook in deze kast belanden: onder op de stapel.

De arbiters beslissen in de bij hen aanhangig gemaakte zaken “naar de regelen des rechts”. Aldus artikel 1054, lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De regelen des rechts staan vast en zijn geschikt voor onmiddelijke toepassing. Als partijen niet tot overeenstemming komen over de wijze waarop de zaken behandeld zullen worden, beslissen de onafhankelijke arbiters hierover.

Er staat slechts één weg feitelijk open naar een voortvarende aanpak van de schadegevallen: alle ingediende schadeclaims worden aan de arbiters ter afdoening voorgelegd. Deze arbiters beslissen hierop naar de regelen des rechts en stellen de procedureregels nader vast. De Nationaal Coördinator Groningen komt hier verder niet aan te pas. Wel de NAM die voor alle schade opdraait en, anders dan de Staat die alle aansprakelijkheid heeft betwist, partij is bij het schadegeschil. De NAM kan ook kiezen voor de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, maar heeft geen recht op beschermende protocollen van de NCG. De burgers die niet tevreden zijn met de uitkomst waartoe de arbiters in hun zaak komen, behouden het recht om de gewone rechter alsnog te benaderen, iets dat zich overigens tot heden nog niet heeft voorgedaan.

De laatste stap naar een voortvarende en eerlijke afdoening van de schadegevallen is het herstructureren van het Centrum Veilig Wonen. Het is duidelijk dat dit centrum onafhankelijk moet opereren en dus niet het eigendom kan zijn van één van de betrokken partijen. Dit centrum moet worden gebracht onder de leiding van onafhankelijke bestuurders die door NAM en slachtofferorganisaties samen worden aangesteld. Of anders moet het alsnog opnieuw worden georganiseerd. Instelling van een schadefonds onder neutrale leiding is een vraag met haken en ogen voor de toekomst.

Aan een protocol van de NCG bestaat geen behoefte en aan de bemoeienis van deze NCG al evenmin. Zijn verlangen om zelf de wet te stellen is het grootste obstakel voor een eerlijke en voortvarende afdoening van de schadegevallen.

Oostwoud, 9 januari 2018

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email