Vragen aan de NAM inzake Vergnes

NAM heeft drie weken geleden aangekondigd dat Vergnes Expertise geen contra-expertises meer mag uitvoeren. Dit heeft veel commotie opgeleverd. Vorige week hebben wij een vraaggesprek met Vergnes gepubliceerd en mede naar aanleiding daarvan willen van de NAM graag wat meer weten.

Hieronder leest u onze vragen, en de antwoorden die de NAM ons schriftelijk heeft aangeleverd. In sommige gevallen geven we daaronder nog een klein commentaar.

Vraag 1: U heeft Witteveen&Bos ingehuurd om de contra-expertise rapporten te beoordelen om de kwaliteit te verbeteren. Moesten zij alléén de rapporten van Vergnes tegen het licht houden of rapporten van álle bureaus en kwam Vergnes daar toen als enige slecht uit? Of zijn er andere bureaus die mogelijk ook te licht te bevonden worden?

Antwoord NAM: Sinds 2013 zijn er in totaal ongeveer 10.000 contra-expertises uitgevoerd in Groningen. Hierbij zijn in totaal ongeveer 140 schade-expertisebureaus ingeschakeld. Bij het overgrote deel van de bureaus zijn de contra-expertises zonder noemenswaardige problemen verlopen. Bij twee bureaus was sprake van een relatief groot aantal klachten over kwaliteit en doorlooptijd. Het ging hierbij om Vergnes Expertise BV en een ander bureau. Het laatste bureau bevindt zich op dit moment in een verbetertraject.

Voor Vergnes en het andere bureau is met instemming van de bedrijven een speciaal verbetertraject op touw gezet. Het gaat hier om elementaire verbeteringen zoals het gebruik van een nieuw contra-rapportageformat en onderbouwing/beschrijving van de schade-oorzaken

 

Vraag 2: Heeft u door Witteveen+Bos ook een zelfde kwaliteitsbeoordeling laten maken van uw eigen rapporten en die van het CVW? Zo ja, wat was daarvan de beoordeling?

Antwoord NAM: Centrum Veilig Wonen zet ook in op een kwaliteitsverbetering van eerstelijns schade-experts. Witteveen+Bos is hierbij vooralsnog niet betrokken. Deze kwaliteitsverbetering van CVW heeft geleid tot de beëindiging van de samenwerking met 15 eerstelijns schade-experts.

Het is nu van belang dat er eenduidige en dezelfde kwaliteitseisen komen voor eerstelijns en contra-experts, zodat de kwaliteit van de rapportages en de schade-afhandeling over de gehele breedte wordt verbeterd.

(Reactie: het antwoord op de vraag is dus gewoon “nee”. Dat het CVW zelf kennelijk 15 disfunctionerende experts eruit gehaald heeft, bevestigt op zijn minst het beeld dat daar de kwaliteit niet altijd op niveau is geweest.)

 

Vraag 3: De NCG gaf deze week dat Vergnes mee heeft gewerkt aan een kwaliteitsslag, daamee suggerend dat ze zelf hebben erkend dat het niet goed was. De directeur van de NAM zei een paar dagen later juist dat Vergnes alle hulp had afgeslagen. Welke hulp is Vergnes aangeboden en wat hebben ze daar nu wel en niet in geaccepteerd?

Antwoord NAM: Vergnes heeft in eerste instantie toegezegd mee te werken aan het verbetertraject, maar hier later volledig afstand van genomen:

  1. Uiteindelijk heeft Vergnes geen nieuw contra-rapportageformat aangeleverd, ondanks schriftelijke toezeggingen en een vijftal verzoeken daartoe.
  2. De verbetering van de contra-rapportages van Vergnes is (mede hierdoor) vrijwel achterwege gebleven, ondanks een half jaar extra tijd.

(Reactie: Vergnes claimt sinds juni te werken met een nieuw format.)

 

Vraag 4: In een tv-uitzending onderbouwde de NAM het oordeel over Vergnes door te stellen dat de verschillen in schadebeoordeling soms bizar groot waren. NAM kwam met een bedrag en Vergnes ging daar met een veelvoud van tien overheen. Waarom zegt dat gegeven per definitie iets over de kwaliteit van de rapporten van Vergnes? En niet over uw eigen rapporten? Zijn uw eigen rapporten per definitie dichter bij de waarheid?

Antwoord NAM: Het gegeven dat het oordeel (veel) hoger is dan een eerstelijns expert is, zegt niet per definitie iets over de kwaliteit van de schaderapporten.

Als er een verschil in inzicht is tussen eerstelijns en contra-expert, dan vindt er een gesprek tussen beide experts plaats. Op basis van de motivering moeten de experts tot overeenstemming komen.

Bij de rapportages van Vergnes ontbreekt een steekhoudende onderbouwing van de schadeoorzaak. Dit belemmert de inhoudelijke discussie tussen eerstelijns en contra-expert. Wanneer een dergelijke onderbouwing ontbreekt en het verschil groot is, zal een eerstelijns expert niet akkoord gaan met het oordeel van de contra-expert. Dit kan leiden tot stagnatie van de schade-afhandeling.

Als er geen overeenstemming is, dan is de vervolgstap een derde deskundige (oude situatie) of het inschakelen van Arbiter (nieuwe situatie). Hiervoor is een verklaring van disakkoord nodig van eerstelijns en contra-expert. Vergnes weigerde dit document in veel gevallen te tekenen, waardoor honderden schadedossiers stagneerden. Dit probleem is overigens opgelost.

(Reactie: We concluderen dat de NAM het genoemde voorbeeld de uitzending van Eén Vandaag dus zelf achteraf ook minder gelukkig vindt.)

 

Vraag 5: Uw directeur, de heer Schotman, gaf aan dat er klachten kwamen over Vergnes. Kunt u aangeven om hoeveel klachten dat ging? Heeft u die besproken met Vergnes?

Antwoord NAM: Het gaat om tientallen klachten, zowel bij CVW als NAM. De aard van de klachten zijn besproken met Vergnes.

(Reactie: De aard van de klachten is besproken. De klachten zelf niet, Vergnes heeft er naar eigen zeggen nooit één gezien. Overigens liggen er over de NAM enkele honderden klachten bij de onafhankelijk raadsman.)

 

Vraag 6: Kunt u verklaren waarom Vergnes het grootste aantal contra aanvragen heeft gekregen terwijl, volgens u, dit bureau de belangen van schademelders schaadt? Logischerwijs spreekt zich dat rond en kiezen mensen niet meer voor zo’n bureau.

Antwoord NAM: Er zijn tientallen contra-expertisebureau’s actief in de regio. We hebben geen zicht op de redenen van bewoners om te kiezen voor specifieke bureaus’s.

 

Vraag 7: Vanaf 1 september wilt u geen nieuwe cases meer bij Vergnes vergoeden. Maar er zijn nog (xx) lopende zaken bij Vergnes, hoe gaat u daarmee om? Neemt u die rapporten serieus en gaat u die afhandelen?

Antwoord NAM: Het is voor ons belangrijk dat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren van dit besluit. Contra-expertisebureau Vergnes heeft een achterstand opgebouwd in de afhandeling van contra-expertises. Dit is mede de oorzaak voor de lange doorlooptijden. Vergnes heeft de mogelijkheid om die achterstand weg te werken en om aan te tonen dat een hoger kwaliteitsniveau geleverd kan worden.

Zodra de rapportages van Vergnes op niveau zijn, kan het bureau weer contra-expertises uitvoeren onder het protocol Schadeafhandeling.

(Reactie: Vergnes blijft er bij dat de achterstanden grotendeels aan de zijde van de NAM liggen. Uit hun overzichten, die het Gasberaad heeft ontvangen, ontstaat het beeld dat in het merendeel van de gevallen de contrarapporten klaar zijn, maar het wachten is op afspraak met NAM.)

 

Vraag 8: Wij hebben begrepen dat ook per 1 september alle complexe gevallen van de NAM naar de NCG zijn overgedragen. Daarmee bent u niet langer gespreksparnter van o.a. Vergnes. Waarom dan toch deze actie?

Antwoord NAM: Het besluit over Vergnes is het vervolg van een proces dat in juli 2015 is gestart. NAM is aansprakelijk voor schade door gaswinning en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schade-afhandeling.

Tijdens het rondetafelgesprek op donderdag 8 september heeft NAM-directeur Gerald Schotman aangegeven ervoor open te staan om schade-afhandeling verder op afstand van NAM te plaatsen. Genoemde voorbeelden waren het onafhankelijk vaststellen van kwaliteitseisen en onafhankelijke monitoring van het kwaliteitsniveau van experts.

 

Vraag 9: Zijn nu per 1 september ook daadwerkelijk alle zaken bij de NAM weg en ondergebracht bij CVW of NCG? Of heeft u nog een categorie schadezaken zelf in huis?

Antwoord NAM: Er zijn nog een klein aantal in de eindfase van een veelal langlopend proces. Overdracht kan verstorend kunnen werken. Er zijn ook enkele dossiers op verzoek van de gedupeerde niet overgedragen aan CVW of NCG

In deze zaken is men in afwachting van de antwoordstrook, het resultaat van een contra-expertise of een definitief herstelplan. Naar verwachting zijn deze rond 1 oktober afgehandeld.

 

Vraag 10: Als schademelders er nu toch voor kiezen om Vergnes als contra bureau in te huren, wat gebeurt er dan?

Antwoord NAM: Schademelders kunnen ook na 1 september gebruik maken van de diensten van Vergnes. De kosten voor de expertise wordt echter niet meer onder het Schadeprotocol vergoed door NAM.

(Reactie: Dit klopt. Vergnes is nog steeds in te huren maar moet dan (voor)gefinancierd worden de opdrachtgever (bewoner) zelf. Met het schadeprotocol heeft dat verder niets te maken. Het is de vraag of de kosten uiteindelijk niet –net als elders gebeurt – gewoon verhaald kunnen worden als onderdeel van de schadeclaim.)

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email